หน้าหลัก

Banner_014
Banner_009
Banner_004
Banner_SDG
previous arrow
next arrow

ภาพกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)

สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Sup…
Read More

การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาในรูปแบบ Online ในประเด็น “4 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกา…
Read More

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 25…
Read More

สำนักบริหารกลยุทธ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ Suan Dusit University Quality Ass…
Read More

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

แนวปฏิบัติ/การประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคำสั่งแบบฟอร์มกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาเอกสารเพิ่มเติม

SDU Directions: Revised Version

ดาวน์โหลดเอกสาร