หน้าหลัก

Banner_004
Banner1
previous arrow
next arrow

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำป…
Read More

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/…
Read More

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำป…
Read More

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกั…
Read More

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองศาสตราจาร…
Read More

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการประเมินคุณภายนอก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการประเมินคุณภายนอก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศ…
Read More