สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงาน : อาคาร 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ : 02-244-5270, 02-244-5272 และ 02-244-5598
E-mail : strategy@dusit.ac.th