สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 1)

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 1) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 และสามารถนำระบบไปใช้ในการประกันคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 1) นี้ จัดอบรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1220201.html

Pimumporn Torsiri

February 15, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA)

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) โดยมี ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ ของโครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1183190.html

jirawat_smi

November 24, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 5

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิทร นพประไพ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ การใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำ ประโยค ข้อความ เทคนิคการเขียนพรรณนา และฝึกฝนการเขียนพรรณนา : จากย่อหน้า สู่ย่อหน้า ฝึกฝนการเขียนพรรณนา : จากย่อหน้า สู่เรื่องราว และฝึกฝนการเขียนพรรณนา : สะท้อนมุมมองงานเขียน ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ตุลาคม 2566 […]

jirawat_smi

October 26, 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานนิทรรศการ SuanDusitness

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานนิทรรศการ SuanDusitness นำเสนอเรื่องราวการเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน สู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอเรื่องราวดังนี้ SuanDusit SCENARIO ภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน SuanDusit EMINENCE เรียนรู้ และพัฒนา จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบนพื้นฐานความเป็นสากล เผยแพร่สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม SuanDusit LUXURY การทำงานบนพื้นฐานของความประณีต สร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่สัมผัสได้ SuanDusit HISTORY จากประวัติความเป็นมารากฐานของสวนดุสิต นำไปสู่ความพร้อมที่จะ มุ่งสู่อนาคต SuanDusit HONOR การได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่และความไว้วางใจให้เป็นสถานศึกษาที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังนำเสนอการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากระบบเมือง บริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงานของโครงการแปลงเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ หอมขจรฟาร์ม โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาลำปาง สู่การสร้างสรรค์พื้นที่ในการพัฒนาสู่ Ingredient Library นิทรรศการ SuanDusitness จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 […]

jirawat_smi

October 10, 2023

รางวัลเหรียญทอง “Power of SDU Talk” จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลเหรียญทองจาก “Power of SDU Talk” รางวัลเหรียญทองจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ Poll talk Poll talk Excusive คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต กิจกรรมจิบกาแฟ ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่สร้าง “ความสัมพันธ์” และ “ความรักองค์กร” อย่างเป็นรูปธรรม

jirawat_smi

October 4, 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ตุลาคม 2566)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 7 ผู้บริหารวิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ในประเด็น “4 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สัมภาษณ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปคะแนน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก พร้อมชมวีดิทัศน์ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1157484.html  

jirawat_smi

October 4, 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ตุลาคม 2566)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการ 3.ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี กรรมการ ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ 1.ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ 2.ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน กรรมการ 3.นางสาวจิตราพร จันทรกูล กรรมการ 4.ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ เลขานุการ 5.ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลชานุการ 6.ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 7.นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย ผู้ช่วยเลขานุการ โดยวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ […]

jirawat_smi

October 3, 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจง ประเด็นแนวทางการตรวจการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงประเด็นแนวทางการตรวจการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 ตุลาคม 2566

jirawat_smi

October 2, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)

สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยได้ดำเนินกิจกรรม LESS ได้แก่ การคัดแยกขยะ จนสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 102 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการควบคุมดูแลของ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

jirawat_smi

September 20, 2023
1 2 4