สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Focus Group) โครงการ “Chang: เปลี่ยนเด็กไทยให้ Strong”

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ในโครงการ “Chang: เปลี่ยนเด็กไทยให้ Strong” ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1262802.html

Pimumporn

May 14, 2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตดุสิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งทางด้านการบริหาร วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ์ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1259519.html

Pimumporn

May 3, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดช.สุวิชชา เนียมสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณมาศ ต้นสอน มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2566 และแนวทางสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2566 และทำแบบทดสอบหลังอบรม  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2 วันที่ 29 เมษายน 2567 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1257295.html

Pimumporn

April 29, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2567

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลยุทธ์ อาคาร 2 ชั้น 3 วันที่ 3 เมษายน 2567

Pimumporn

April 4, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566”

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566” โดย ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 และ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1232071.html/nggallery/page/10

Pimumporn

March 7, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร (รุ่น 3) ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 และสามารถนำระบบไปใช้ในการประกันคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 3) นี้ จัดอบรมในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

Pimumporn

February 29, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (รุ่น 2) ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 2) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 2) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 และสามารถนำระบบไปใช้ในการประกันคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 2) นี้ จัดอบรมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1227052.html

Pimumporn

February 22, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 1) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 และสามารถนำระบบไปใช้ในการประกันคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 1) นี้ จัดอบรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1220201.html

Pimumporn

February 15, 2024

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA)

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมโครงการทบทวนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) โดยมี ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ชี้แจงวัตถุประสงค์ฯ ของโครงการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ระบบ SDU QA) ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1183190.html

Pimumporn

November 24, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 5

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิทร นพประไพ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ การใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำ ประโยค ข้อความ เทคนิคการเขียนพรรณนา และฝึกฝนการเขียนพรรณนา : จากย่อหน้า สู่ย่อหน้า ฝึกฝนการเขียนพรรณนา : จากย่อหน้า สู่เรื่องราว และฝึกฝนการเขียนพรรณนา : สะท้อนมุมมองงานเขียน ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ตุลาคม 2566 […]

Pimumporn

October 26, 2023
1 2 5