ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.

ระดับหลักสูตร (บุคคลภายนอก) รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สกอ. (รหัส 57-58) รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สกอ. (รหัส 59) รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สกอ. (รหัส 60) ระดับหลักสูตร (บุคคลภายใน) รายชื่อผู้ตรวจประเมินตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมของ สกอ. ระดับคณะ / โรงเรียน / สถาบัน / สำนัก / วิทยาเขต / ศูนย์การศึกษา / หน่วยงานอิสระ รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Jirawat Smithsun

June 1, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(40)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(40)/2566 โดยมีวาระ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน (ร่าง) ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2566-2567 (SDU Directions: SMALL but SMART (Revised version) 2023-2024) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯลฯ โดย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Jirawat Smithsun

May 26, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Collaborative working on cloud computing”

ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และบุคลากรสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Collaborative working on cloud computing” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Collaborative working on cloud computing โดย คุณสถิตย์ เชิดฉันท์ หัวหน้าฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และคุณเบญญาภา ยวงอักษร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับชำนาญการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 09.00 – 12.00 น.

Jirawat Smithsun

May 24, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมหารือการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัย: จิ๋วแต่แจ๋ว

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมหารือการทบทวนทิศทางของมหาวิทยาลัย: จิ๋วแต่แจ๋ว ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหารือร่วมกับทีมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักบริหารกลยุทธ์ และทีมผู้เขียนตัวชี้วัด SDGs ตามเกณฑ์ THE Impact Rankings 2023 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

Jirawat Smithsun

May 1, 2023

ประชุมการกำหนดนโยบายตามกรอบงบประมาณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมการกำหนดนโยบายตามกรอบงบประมาณ โดยมีวาระเรื่องการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร โดย ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 20 เมษายน 2566

Jirawat Smithsun

April 20, 2023

ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566

นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(38)/2566 โดยมีวาระ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. …ฯลฯ โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ  ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มีนาคม 2566

Jirawat Smithsun

March 31, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2566 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การขอเช่าพื้นที่ของชมรมกีฬานครนายกเทควันโด การขอต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท สำเนา พลัส จำกัด และธนาคารกรุงไทย ฯลฯ โดยมี ดร.วัฒนาวุฒิ ช้างชนะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอำนวยการ สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2566  

Jirawat Smithsun

March 29, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากร ดร.ญาณิศา ต้นสอน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  สํานักบริหารกลยุทธ์ และทีมงานประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง “การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจําปีการศึกษา 2565” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ภาพการอบรมเพิ่มเติม https://www.dusit.ac.th/home/2023/1067115.html

Jirawat Smithsun

February 23, 2023

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดูภาพเพิ่มเติม https://www.dusit.ac.th/home/2022/1021906.html

Jirawat Smithsun

November 3, 2022

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี กรรมการ ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ 1.ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ 2.ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน กรรมการ 3.นางสาวจิตราพร จันทรกูล กรรมการ 4.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก เลขานุการ 5.ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลชานุการ 6.นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 7.ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยวันที่ 18 ตุลาคม […]

Jirawat Smithsun

October 18, 2022
1 2