ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สป.อว.

ระดับหลักสูตร (บุคคลภายนอก)

รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สป.อว. (รหัส 57-58)
รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สป.อว. (รหัส 59)
รายชื่อผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นทะเบียน สป.อว. (รหัส 60)
รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน สป.อว. (ประธาน/กรรมการ)
รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียน สป.อว. (กรรมการ)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร TQR (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


ระดับหลักสูตร (บุคคลภายใน)

รายชื่อผู้ตรวจประเมินตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมของ สป.อว.


ระดับคณะ / โรงเรียน / สถาบัน / สำนัก / วิทยาเขต / ศูนย์การศึกษา / หน่วยงานอิสระ

คำสั่งแต่งตั้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2566