สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน

 

ข้อมูลสารสนเทศ (CDS) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รอบการเผยแพร่ข้อมูล
1.ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
2.ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
3.ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
4.ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
  ข้อมูลสารสนเทศ
 

รายชื่อผู้ประเมินฯ รอบ 9 เดือน

- ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

- แบบสรุปผลการตรวจติดตามความก้าวหน้า การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 30 เมษายน 2563)

- หนังสือรับรองรายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2562

  Link กรอกข้อมูล
 

รายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรรอบ 12 เดือน

1. รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร P57-58
2. รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร P59-60
3. รายชื่อผู้ประเมิน สกอ. ระดับหลักสูตร P60
 
 

แบบฟอร์มตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

- แบบฟอร์มเกณฑ์ 2548 ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
- แบบฟอร์มเกณฑ์ 2548 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
- แบบฟอร์มเกณฑ์ 2558 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
 

***ขณะนี้เว็บไซต์สำนักบริหารกลยุทธ์ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก***