ข่าวสารและกิจกรรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2560
  • Good University Report 2016-2017
  • ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
  • แผนการปฏิรูปประเทศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
  • แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559 - 2563
  • เล่มการปรับยุทธศาสตร์
  • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : แนะนำเอกสารเผยแพร่