สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Focus Group) โครงการ “Chang: เปลี่ยนเด็กไทยให้ Strong”

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ในโครงการ “Chang: เปลี่ยนเด็กไทยให้ Strong” ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1262802.html