มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตดุสิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งทางด้านการบริหาร วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ์ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1259519.html