สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดช.สุวิชชา เนียมสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณมาศ ต้นสอน มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2566 และแนวทางสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA ปีการศึกษา 2566 และทำแบบทดสอบหลังอบรม  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (11204) อาคาร 11 ชั้น 2 วันที่ 29 เมษายน 2567

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://www.dusit.ac.th/home/2024/1257295.html