สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากร ดร.ญาณิศา ต้นสอน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  สํานักบริหารกลยุทธ์ และทีมงานประกันคุณภาพ บรรยายเรื่อง “การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระบบ SDU QA ประจําปีการศึกษา 2565” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ภาพการอบรมเพิ่มเติม https://www.dusit.ac.th/home/2023/1067115.html