สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 5

สำนักบริหารกลยุทธ์ เข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชฤดี รุ่ยใหม่ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิทร นพประไพ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ การใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คำ ประโยค ข้อความ เทคนิคการเขียนพรรณนา และฝึกฝนการเขียนพรรณนา : จากย่อหน้า สู่ย่อหน้า ฝึกฝนการเขียนพรรณนา : จากย่อหน้า สู่เรื่องราว และฝึกฝนการเขียนพรรณนา : สะท้อนมุมมองงานเขียน ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ภาพการอบรมเพิ่มเติม https://www.dusit.ac.th/home/2023/1168950.html