มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานนิทรรศการ SuanDusitness

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานนิทรรศการ SuanDusitness นำเสนอเรื่องราวการเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน สู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอเรื่องราวดังนี้

SuanDusit SCENARIO ภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน
SuanDusit EMINENCE เรียนรู้ และพัฒนา จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบนพื้นฐานความเป็นสากล เผยแพร่สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
SuanDusit LUXURY การทำงานบนพื้นฐานของความประณีต สร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่สัมผัสได้
SuanDusit HISTORY จากประวัติความเป็นมารากฐานของสวนดุสิต นำไปสู่ความพร้อมที่จะ มุ่งสู่อนาคต
SuanDusit HONOR การได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่และความไว้วางใจให้เป็นสถานศึกษาที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ สู่สังคมและประเทศชาติ

นอกจากนี้ ยังนำเสนอการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากระบบเมือง บริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงานของโครงการแปลงเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ หอมขจรฟาร์ม โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาลำปาง สู่การสร้างสรรค์พื้นที่ในการพัฒนาสู่ Ingredient Library นิทรรศการ SuanDusitness จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1161848.html