มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจง ประเด็นแนวทางการตรวจการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม และชี้แจงประเด็นแนวทางการตรวจการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 2 ตุลาคม 2566