มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ตุลาคม 2566)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 7 ผู้บริหารวิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ในประเด็น “4 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” สัมภาษณ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปคะแนน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก พร้อมชมวีดิทัศน์ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1157484.html