มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ตุลาคม 2566)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการ

2.ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการ

3.ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี กรรมการ

ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่

1.ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ

2.ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน กรรมการ

3.นางสาวจิตราพร จันทรกูล กรรมการ

4.ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ เลขานุการ

5.ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลชานุการ

6.ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ

7.นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจประเมิน

จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์รูปแบบ On-site

กลุ่มที่ 1 อธิการบดี ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาอธิการบดี สัมภาษณ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล

กลุ่มที่ 2 รองอธิการบดี สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และ ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน

กลุ่มที่ 3 คณบดี สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี และ นางสาวจิตราพร จันทรกูล

แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์รูปแบบ On-site และ Online

กลุ่มที่ 4 ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (On-site) สัมภาษณ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และ ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล

กลุ่มที่ 5 ผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 9 ท่าน และศิษย์เก่า จำนวน 9 ท่าน (Online) สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และ ผศ.ดร.วรรณมาศ ต้นสอน

กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 18 ท่าน (On-site) สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี และ นางสาวจิตราพร จันทรกูล

ในช่วงบ่าย คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เยี่ยมชม One World Library (OWL) ณ ชั้น 1, 2 อาคาร 6 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และเยี่ยมชมนิทรรศการ SuanDusitness ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 จากนั้นเป็นการสรุปผลการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.dusit.ac.th/home/2023/1157481.html