รางวัลเหรียญทอง “Power of SDU Talk” จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565

รางวัลเหรียญทองจาก “Power of SDU Talk”

รางวัลเหรียญทองจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ

Poll talk

Poll talk Excusive

คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

กิจกรรมจิบกาแฟ

ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่สร้าง “ความสัมพันธ์” และ “ความรักองค์กร” อย่างเป็นรูปธรรม