มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการประเมินคุณภายนอก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการประเมินคุณภายนอก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ประธานกรรมการ รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร กรรมการ ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม กรรมการ ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส กรรมการและเลขานุการ โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นคณะผู้ประเมินภายนอก สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนชุมชนที่รับบริการ ผู้แทนศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี โท เอก ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน จากนั้น คณะผู้ประเมินภายนอกรายงานผลการประเมินด้วยวาจา โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังการรายงานผลเพื่อนำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินภายนอกไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประเมินคุณภายนอก ปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.dusit.ac.th/home/2022/976685.html