สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ดูภาพเพิ่มเติม https://www.dusit.ac.th/home/2022/1021906.html