มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่

1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี กรรมการ

ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่

1.ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล กรรมการ

2.ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน กรรมการ

3.นางสาวจิตราพร จันทรกูล กรรมการ

4.ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก เลขานุการ

5.ผศ.พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ผู้ช่วยเลชานุการ

6.นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย ผู้ช่วยเลขานุการ

7.ดร.วัฒนวุฒิ ช้างชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมลำพอง 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจประเมิน จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จากนั้นในช่วงบ่าย คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม SDU Talks : Suan Dusit Spotlights ณ อาคารรักตะกนิษฐ โดยมีผู้แทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยฯ นำเสนอจุดเน้นต่าง ๆ ดังนี้

  1. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ข้อเสนอแนะด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ / SDU Directions
  2. รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง การวิจัย / การบริการวิชาการ
  3. ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ และ ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ การท่องเที่ยว / การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  4. ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ การพัฒนาหลักสูตร / การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัย (IaH) / การสื่อสารองค์กร
  5. อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ วัฒนธรรมอาหาร
  6. ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ การปรับเปลี่ยนข้อบังคับสู่การเปลี่ยนแปลง
  7. ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ การพัฒนาเชิงพื้นที่ / ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
  8. นางสาวศรณธร ศรีพารา (ศิษย์เก่า) เลขานุการทีมวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย
  9. นางสาวชญาดา วงศ์จอม ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง (ศิษย์ปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี) ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย
  10. นางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี (ศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา) ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล

จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก หัวหิน และตรัง โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และเข้าตรวจเอกสาร สรุปผลการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และอาคารบ้านหนูน้อย และบ้านสาธิต จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปคะแนน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (ผลิตภัณฑ์จากหอมขจรฟาร์ม โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่)ให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ อาคารรักตะกนิษฐ

ข้อมูลภาพเพิ่มเติมที่ https://www.dusit.ac.th/home/2022/1014270.html