filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


vertical_align_top

ประชุมระบบและกลไกจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

ประชุมระบบและกลไกจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)close

2018-01-25


          สำนักบริหารกลยุทธ์ได้เรียนเชิญบุคลากรที่ดูแลด้านฐานข้อมูลของหน่วยงาน   สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบ    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันวิจัยและพัฒนา    กองบริหารงานบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกำหนดระบบและกลไกจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Sharing room

vertical_align_top

มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559close

2017-12-04


          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ประธานกรรมการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กรรมการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ
– อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กรรมการและเลขานุการ
– นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
– นางสาวจิราพร  ภิญญากรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
– นางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
– นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
     โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ประชุมร่วมกัน ตรวจเอกสาร ตัดสินผลฉบับร่าง และสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี  นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อักทั้งยังได้เยี่ยมชม การนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

vertical_align_top

Suan Dusit The Open : กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการ Kids October Camp ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Suan Dusit The Open : กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการ Kids October Camp ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560close

2017-10-24


                   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์ภาษาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
(University of California, Riverside) เพื่อได้มาซึ่งบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพเพื่อเป็นครูผู้สอนสำหรับกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการในครั้งนี้ด้วยความพร้อมของทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการศึกษาระดับปริญญาโท ปริิิิญญาเอก จากในและต่างประเทศเราจึงรวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนความสำเร็จของการทำงานอย่างมืออาชีพเป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ต่อยอดความคิดเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับอนาคต ดังเช่นสโลแกนของเราที่ว่า "unlock your future"

สามารถติดตามกิจกรรมและรายละเอียดได้ที่ facebookvertical_align_top

"ความเป็นสวนดุสิต" สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

"ความเป็นสวนดุสิต" สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยclose

2017-08-31


 
                 เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝัง สร้างผลผลิตแห่งความเป็นวัฒนธรรมสวนดุสิตผ่านตัวนักศึกษา สำนักบริหารกลยุทธ์ได้เข้าไปให้ความรู้ เรื่อง “นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
และการพัฒนานักศึกษา”
ในรายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ซึ่งเป็นการถ่ายทอดด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่ง
วัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านแนวคิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับจากการเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
  • ด้านพุทธพิสัย คือ ความรู้
  • ด้านทักษะพิสัย คือ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านจิตพิสัย คือ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมvertical_align_top

เตรียมความพร้อมเขียนงบบูรณาการปี 62 กับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

เตรียมความพร้อมเขียนงบบูรณาการปี 62 กับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2560close

2017-08-29


 

                 ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเขียนงบบูรณาการปี 62 กับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน

vertical_align_top

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 19 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 19 สิงหาคม 2560close

2017-08-19


 
 
                  ทาง สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance SDU QA)  รอบที่ 2  วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทิศทางเดียวกัน