filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


vertical_align_top

การประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) [วันที่ 23 พฤษภาคม 2560]

การประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) [วันที่ 23 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-24


           
         ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดการประชุมระดมสมอง และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA) ที่ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลิขิต ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

vertical_align_top

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าศึกษางานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงด้านสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [วันที่ 8 พฤษภาคม 2560]

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าศึกษางานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงด้านสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต [วันที่ 8 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-08


 

         ด้วยสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าศึกษางานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงด้านสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน บรรยายให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

 

vertical_align_top

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” [วันที่ 5 พฤษภาคม 2560]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” [วันที่ 5 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-08


 

                  โครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อไป วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
vertical_align_top

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 3 พฤษภาคม 2560]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 3 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-03


 

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้ ณ ห้อง conference 3  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

 

vertical_align_top

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-03


 

             สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นประธานการประชุม และต้อนรับคณะทำงานจากสำนักบริหารกลยุทธ์ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2560

 '

 

vertical_align_top

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-02


 

            รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณภาพและข่าว By