filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


vertical_align_top

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 18 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 18 สิงหาคม 2560close

2017-08-19


 
                  ทาง สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance SDU QA) เพื่อทำความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทิศทางเดียวกันvertical_align_top

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560close

2017-07-31


 

                     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2  เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online

vertical_align_top

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560close

2017-07-26


       
            การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2559 
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ โรงแรมสวนดุสิต เพลส เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (TA) สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Onlinevertical_align_top

ประชุมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ [วันที่ 20 มิถุนายน 2560]

ประชุมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ [วันที่ 20 มิถุนายน 2560]close

2017-06-21


สำนักบริหารกลยุทธ์ได้เรียนเชิญท่าน และ/หรือ ผู้จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพเข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการปรับคู่มือการประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทบทวน หรือแก้ไข ข้อมูลบางส่วน รวมถึงเนื้อหา และตัวชี้วัด ที่มีความจำเป็นต้องทบทวน หรือแก้ไข ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  •           ระดับคณะ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๑
  •           หน่วยงานสนับสนุน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๑

vertical_align_top

การประชุมจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [วันที่ 2 มิถุนายน 2560]

การประชุมจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [วันที่ 2 มิถุนายน 2560]close

2017-06-05


 

                       ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา 2559 โดย มีวาระสำคัญเรื่อง การจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

vertical_align_top

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์close

2017-06-02


                  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน (ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์) และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก มาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เนื้อข่าวโดย : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต