filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


vertical_align_top

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” [วันที่ 5 พฤษภาคม 2560]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” [วันที่ 5 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-08


 

                  โครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อไป วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
vertical_align_top

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 3 พฤษภาคม 2560]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 3 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-03


 

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้ ณ ห้อง conference 3  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

 

vertical_align_top

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-03


 

             สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA)  โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นประธานการประชุม และต้อนรับคณะทำงานจากสำนักบริหารกลยุทธ์ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2560

 '

 

vertical_align_top

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]

การประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) [วันที่ 2 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-02


 

            รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ปีการศึกษา 2556 – 2559) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณภาพและข่าว By

 

vertical_align_top

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง SDU QA [วันที่ 1 พฤษภาคม 2560]

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง SDU QA [วันที่ 1 พฤษภาคม 2560]close

2017-05-01


 

             วันที่ 1 พฤษภาคม  2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต้อนรับสำนักบริหารกลยุทธ์ ในการประชุมเรื่อง SDU QA โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานได้

vertical_align_top

มสด.จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) [วันที่ 28 เมษายน 2560]

มสด.จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (SDU QA) [วันที่ 28 เมษายน 2560]close

2017-05-01


 
             ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 เมษายน 2560

ขอขอบคุณภาพและข่าว (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)