filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


Summer Camp 2018: Theme 1close

2018-03-29


                             โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำมาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual program) อาทิ การเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหาร การเข้าสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยโรงแรมสวนดุสิต เพลส และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตvertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561close

2018-03-26


           โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น

vertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561close

2018-03-26


           โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้นvertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561close

2018-03-26


            โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น


vertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561close

2018-03-26


             โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร 
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้นvertical_align_top

ประชุมระบบและกลไกจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)

ประชุมระบบและกลไกจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set)close

2018-01-25


          สำนักบริหารกลยุทธ์ได้เรียนเชิญบุคลากรที่ดูแลด้านฐานข้อมูลของหน่วยงาน   สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียบ    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันวิจัยและพัฒนา    กองบริหารงานบุคคล เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกำหนดระบบและกลไกจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Sharing room