filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


Summer Camp 2018: Theme 2close

2018-05-07


           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำมาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual program)
           รายละเอียด: เน้นการเรียนรู้และเตรียมพร้อมทักษะที่ควรมีในอนาคต  อาทิ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีในปัจจุบันและอนาคต วิธีคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ แบบ project based learning  สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSummer Camp 2018: Theme 1close

2018-03-29


                             โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำมาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual program) อาทิ การเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหาร การเข้าสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยโรงแรมสวนดุสิต เพลส และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตvertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561close

2018-03-26


           โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น

vertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561close

2018-03-26


           โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้นvertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561close

2018-03-26


            โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น


vertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561close

2018-03-26


             โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร 
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น