filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


vertical_align_top

มสด.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน

มสด.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือนclose

2018-12-07


                      คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ***ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้การปฎิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี***   (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) vertical_align_top

มสด. จัดกิจกรรม “ Suan Dusit Showcase

มสด. จัดกิจกรรม “ Suan Dusit Showcaseclose

2018-12-07


                   สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการ “ Suan  Dusit  Showcase ” นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการสอนแบบ Active Learning  สร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา สังคม ชุมชน และศิลปะวัฒนธรรม จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไปได้รับทราบเชิงประจักษ์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561

vertical_align_top

สำนักบริหารกลยุทธ์รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา 2560

สำนักบริหารกลยุทธ์รับการตรวจประกันคุณภาพภายใน (รอบ 12 เดือน) ปีการศึกษา 2560close

2018-12-07


                สำนักบริหารกลยุทธ์ เขารับการตรวจประกันคุณภาพ ประจำปี 2560 นำโดย

ผศ.ดร.ศรีสุดา  วงศ์วิเศษกุล        ประธานกรรมการ
ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์                        กรรมการ
ผศ.ธิดารัตน์  คำยัง                          กรรมการ
ดร.กิ่งกาญจน์  ทองงอก                เลขานุการ 

              วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลยุทธ์ อาคาร 2 ชั้น 3

Summer Camp 2018: Theme 2close

2018-05-07


           โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำมาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual program)
           รายละเอียด: เน้นการเรียนรู้และเตรียมพร้อมทักษะที่ควรมีในอนาคต  อาทิ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีในปัจจุบันและอนาคต วิธีคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ แบบ project based learning  สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 ถึง 1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตSummer Camp 2018: Theme 1close

2018-12-07


                             โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำมาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual program) อาทิ การเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหาร การเข้าสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยโรงแรมสวนดุสิต เพลส และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตvertical_align_top

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561close

2018-03-26


           โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด ด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ด (Street foods) ในด้านการบริหารจัดการ และสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ สุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ  การปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสุขอนามัยที่ดี การประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่สร้างความปลอดภัยให้ประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากขึ้น