filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


vertical_align_top

Suan Dusit The Open : กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการ Kids October Camp ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Suan Dusit The Open : กิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการ Kids October Camp ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560close

2017-10-24


                   โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์ภาษาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
(University of California, Riverside) เพื่อได้มาซึ่งบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพเพื่อเป็นครูผู้สอนสำหรับกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาและวิชาการในครั้งนี้ด้วยความพร้อมของทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการศึกษาระดับปริญญาโท ปริิิิญญาเอก จากในและต่างประเทศเราจึงรวมตัวกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนความสำเร็จของการทำงานอย่างมืออาชีพเป็นเสมือนแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ต่อยอดความคิดเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับอนาคต ดังเช่นสโลแกนของเราที่ว่า "unlock your future"

สามารถติดตามกิจกรรมและรายละเอียดได้ที่ facebookvertical_align_top

"ความเป็นสวนดุสิต" สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

"ความเป็นสวนดุสิต" สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยclose

2017-08-31


 
                 เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝัง สร้างผลผลิตแห่งความเป็นวัฒนธรรมสวนดุสิตผ่านตัวนักศึกษา สำนักบริหารกลยุทธ์ได้เข้าไปให้ความรู้ เรื่อง “นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
และการพัฒนานักศึกษา”
ในรายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ซึ่งเป็นการถ่ายทอดด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่ง
วัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านแนวคิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับจากการเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
  • ด้านพุทธพิสัย คือ ความรู้
  • ด้านทักษะพิสัย คือ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านจิตพิสัย คือ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมvertical_align_top

เตรียมความพร้อมเขียนงบบูรณาการปี 62 กับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

เตรียมความพร้อมเขียนงบบูรณาการปี 62 กับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2560close

2017-08-29


 

                 ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเขียนงบบูรณาการปี 62 กับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน

vertical_align_top

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 19 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 19 สิงหาคม 2560close

2017-08-19


 
 
                  ทาง สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance SDU QA)  รอบที่ 2  วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทิศทางเดียวกันvertical_align_top

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 18 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance : SDU QA) วันที่ 18 สิงหาคม 2560close

2017-08-19


 
                  ทาง สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Quality Assurance SDU QA) เพื่อทำความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในทิศทางเดียวกันvertical_align_top

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560close

2017-07-31


 

                     การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2  เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online