ข่าวสารและกิจกรรม
ข้อมูลแผนงานบูรณาการ ปี 2562

ข้อมูลแผนงานบูรณาการ ปี 2562
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2559 - 2563
  • เล่มการปรับยุทธศาสตร์
  • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579