assignment  เกี่ยวกับเรา


 • 1. เหตุผลและความจำเป็น

              สภาพแวดล้อมการบริหารองค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำ ให้เกิดการพัฒนาและปรับบริบทขององค์กรอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) องค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญ กับการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน ในการนี้จำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง และก้าวนำไปข้างหน้า ที่เรียกว่า บริหารอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Management) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์ของการบริหารอย่างแยบยล (Tactic) ให้บรรลุเป้าหมายที่ท้า ทายได้ แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย สามารถ ขับเคลื่อนองค์กรได้ดีวิธีหนึ่งในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้
              จากการศึกษาพบว่าแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้มีการดำเนินการแล้วในหลายหน่วยงาน แต่ยังไม่ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจาก กลยุทธ์ไม่นำไปสู่การปฏิบัติเพราะความเข้าใจของบุคลากร ในองค์กร การขาดกระบวนการในการถ่ายทอดและสื่อสารของบุคลากรในองค์กร ขาดความเชื่อมโยงของ หน่วยงานภายในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อบุคลากรไม่เข้าใจกลยุทธ์ ขององค์กร จึงยากที่จะสามารถขับเคลื่อนให้งานประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและหา วิธีการบริหารกลยุทธ์ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์และประสบการณ์ของแคปแลนและนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 2008) ก็พบ ปัญหาเช่นเดียวกัน คือ กลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จได้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักบริหารกลยุทธ์ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีการพัฒนากลยุทธ์และการบริหาร เพื่อให้กลยุทธ์นำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แนวคิดนี้มีการนำไปทดลองใช้ในสถาบันอุดมศึกษา เช่น University of Leeds และ University of Texas ซึ่งปรากฏกว่าได้รับผลดีและแพร่ขยายไปทั่วโลก
              สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของไทย ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ก็ ได้มีการนำกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเช่นกัน ซึ่งก็มีปัญหาในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการ บริหารจัดการที่มีระบบมาตรฐานคุณภาพหลายระบบ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดงานที่ ซับซ้อน สิ้นเปลืองงบประมาณ และไม่เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารและระบบประกันคุณภาพ การศึกษาที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงกลยุทธ์งาน บุคลากร และ ค้นหาวิธีการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดตั้งสำนักบริหารกลยุทธ์ขึ้นเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารในด้านกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • 2. แนวคิดและหลักการ

              2.1 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์มาร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกัน ตั้งแต่การ กำหนดเป้าหมาย พันธกิจ การบริหารจัดการ รวมทั้งการประเมินผล นอกจากเป็นการประสานงานกันแล้ว ยัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน และการเชื่อมโยงงานได้ง่ายและรวดเร็ว
              2.2 อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ในการเข้าไปช่วยเหลือให้ เจ้าของพันธกิจได้ทำงานอย่างเต็มที่และเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
              2.3 บูรณาการงานและบุคลากรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน และประหยัดเวลา เป็นการพัฒนาการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกันและร่วมมือกันทำ
              2.4 เป็นแหล่งสารสนเทศทางการบริหารกลยุทธ์ ผู้บริหารจะมีหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนา และบริหารจัดการกลยุทธ์หรือการนำไปปฏิบัติ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรและตัดสินใจได้ บนพื้นฐานของข้อมูลจริง (Management by Facts)

 • 3. วัตถุประสงค์

              3.1 เพื่อประสานงานให้หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไป ปฏิบัติมาปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการสนับสนุนของสำนักบริหารกลยุทธ์
              3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานและบุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ในลักษณะข้ามสายงาน ข้ามหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรตามแผนกลยุทธ์
              3.3 เพื่อเชื่อมโยงกลยุทธ์ หน่วยงานและบุคลากร ผลักดันให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
              3.4 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตาม และตัดสินใจตามกลยุทธ์ รวมทั้งข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามกรอบ งบประมาณและเงื่อนไขของเวลา ตามนโยบาย

 • 4. ขอบเขต

              สำนักบริหารกลยุทธ์มีขอบเขตการบริหารงานแบบบูรณาการ ในการดำเนินการ และทำงานร่วมกันใน แต่ละงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานข้ามสายงาน ข้ามหน้าที่ และติดตามการดำเนินงาน เน้น ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

 • 5. การบริหารสำนักบริหารกลยุทธ์

              5.1 กรอบแนวคิดในการบริหารสำนักบริหารกลยุทธ์


                          5.1.1 ปัจจัยนำเข้า (Input) ประกอบด้วยการพิจารณาถึงนโยบายทางรัฐบาล นโยบายของ สภามหาวิทยาลัย นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย งบประมาณ และโครงสร้างบุคลากรในกระบวนการ บริหารจะเริ่มจาก การวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของนโยบายสภามหาวิทยาลัยในฐานะที่มี หน้าที่กำหนดนโยบาย ผู้บริหารที่นำนโยบายของสภาฯ มาสู่การปฏิบัติ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรสาย สนับสนุน นโยบายเหล่านี้นำมาบูรณาการร่วมกับระบบงบประมาณและโครงสร้างบุคลากรตามพันธกิจและ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจนเป็นรูปแบบการบริหารจัดการกลยุทธ์เชิงบูรณาการที่สอดประสานกับระบบการ ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
                          5.1.2 กระบวนการ (Process) เป็นการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดที่กำหนด เป็นเจ้าภาพ ในการประสานงานบูรณาการโดยทำในลักษณะการพัฒนา ประสานงาน และนำบุคลากรมาปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงกัน และลดความซ้ำซ้อน กระบวนการอาจทำได้หลายลักษณะ เช่น (1) การรวมภารกิจของ หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้มาเป็น หน่วยงานเดียวกันหรือทำหน้าที่ร่วมกัน (2) สำนักบริหารกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งรับผิดชอบการ บริหารกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลสำหรับการบริหารกลยุทธ์และการตัดสินใจ
                          5.1.3 ผลลัพธ์ (Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการ ประกอบไปด้วยการเชื่อมโยงของ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ (Alignments) ฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์และ ความสำเร็จของกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
                          5.2 โครงสร้างของสำนักบริหารกลยุทธ์ บทบาทและความรับผิดชอบโครงสร้างระบบผสม ผู้อำนวยการขึ้นตรงกับอธิการบดี มีงานหลัก คือการพัฒนา และประสานงานการพัฒนากลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล โดยมีระบบฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ การติดตามและ การประเมินผล ตลอดกระบวนการจนบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์

 • โครงสร้างการบริหารสำนักงานบริหารกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้
              1) อธิการบดี ควบคุมหน่วยงานนี้โดยตรง เนื่องจากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องการอำนาจตัดสินใจและรับผิดชอบ โดยตรงจะสามารถดำเนินการได้ทันที
              2) สำนักบริหารกลยุทธ์ เป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายมาปฏิบัติ โดยการพัฒนาและประสานงาน แบบบูรณาการงานและบุคคลให้ทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน งบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกทั้งยังสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานหลักโดยมุ่งเน้นเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย