filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        มสด.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
            มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  – ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ประธานกรรมการ
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  กรรมการ
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ กรรมการ
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ
  – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ
  – อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กรรมการและเลขานุการ
  – นางสาวมลธิรา โพธิ์น้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
  – นางสาวจิราพร  ภิญญากรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
  – นางสาวสุจิตรา บัวหมื่นไวย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
  – นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยเลขานุการ
       โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ประชุมร่วมกัน ตรวจเอกสาร ตัดสินผลฉบับร่าง และสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี  นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อักทั้งยังได้เยี่ยมชม การนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-12-04