filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        "ความเป็นสวนดุสิต" สำนักบริหารกลยุทธ์ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
   
                   เพื่อให้ความรู้ ปลูกฝัง สร้างผลผลิตแห่งความเป็นวัฒนธรรมสวนดุสิตผ่านตัวนักศึกษา สำนักบริหารกลยุทธ์ได้เข้าไปให้ความรู้ เรื่อง “นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย
  และการพัฒนานักศึกษา”
  ในรายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต ซึ่งเป็นการถ่ายทอดด้านพัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่ง
  วัฒนธรรมสวนดุสิต ใน Module ด้านการเรียนรู้รอบรั้วสวนดุสิต ซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาทั้งด้านแนวคิด
  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับจากการเรียน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
  • ด้านพุทธพิสัย คือ ความรู้
  • ด้านทักษะพิสัย คือ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านจิตพิสัย คือ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม


  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-08-31