filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

   

                       การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2  เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดทำรายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online

  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-07-31