filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        การประชุมจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 [วันที่ 2 มิถุนายน 2560]

   

                         ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา 2559 โดย มีวาระสำคัญเรื่อง การจัดทำ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-06-05