filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

                    กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ในกิจกรรมที่ 2 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน (ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์) และ ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก มาบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

  เนื้อข่าวโดย : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

   

   

  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-06-02