filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        การประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA) [วันที่ 23 พฤษภาคม 2560]
             
           ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ ได้จัดการประชุมระดมสมอง และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน : Suan Dusit University Quality Assurance (SDU QA) ที่ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มาเป็นประธาน ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลิขิต ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-05-24