filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


 • filter_drama
  ข่าวสารและกิจกรรม

        วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” [วันที่ 5 พฤษภาคม 2560]

   

                    โครงการสัมมนาวิชาการ “ผ้าพื้นถิ่นสุพรรณบุรี แนวทางการพัฒนาจากภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยว” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้ ดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อไป วันที่ 5 พฤษภาคม 2560




  อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-05-08