filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


  • filter_drama
    ข่าวสารและกิจกรรม

          โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนแบบ active learning จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
             ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนแบบ active learning ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้ร่วมมือกับ รมป.ในการฝึกอบรมโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะภายใต้โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรือนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถาบันการพลศึกษาศรีสะเกษ โดยนำแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษายุคปัจจุบันและเปิดมิติใหม่ครูปฐมวัยในห้องเรียน Smart Classroom

    อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-03-02