filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


  • filter_drama
    ข่าวสารและกิจกรรม

          โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนแบบ active learning จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

              ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนแบบ active learning ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้ร่วมมือกับ รมป.ในการฝึกอบรมโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะภายใต้โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรือนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถาบันการพลศึกษาศรีสะเกษ โดยนำแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษายุคปัจจุบันและเปิดมิติใหม่ครูปฐมวัยในห้องเรียน Smart Classroom

    อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-03-02