filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


  • filter_drama
    ข่าวสารและกิจกรรม

          โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนแบบ active learning จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

         ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนแบบ active learning ทางสำนักบริหารกลยุทธ์ได้ร่วมมือกับ รมป.ในการฝึกอบรมโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะภายใต้โครงการพัฒนาชุดสื่อการเรือนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยนำแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษายุคปัจจุบันและเปิดมิติใหม่ครูปฐมวัยในห้องเรียน Smart Classroom

    อัพเดทข่าวเมื่อ 2017-03-02