filter_drama  ข่าวสารและกิจกรรม


  • filter_drama
    ข่าวสารและกิจกรรม

          Summer Camp 2018: Theme 1
                                 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับ Suan Dusit Open สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บริการวิชาการ Suan Dusit The Open จัดค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการงานวิชาการ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคลากร นำมาถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เน้นการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เด็กควรรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตลอดทั้งหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไป (bilingual program) อาทิ การเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหาร การเข้าสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยโรงแรมสวนดุสิต เพลส และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ฯลฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


    อัพเดทข่าวเมื่อ 2018-12-07